Algemene voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten ( waaronder behandelingen en/of producten) van Sillueta. Tevens zijn deze van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten dewelke gesloten worden tussen Sillueta en de klant/gebruiker. 

De algemene voorwaarden vindt u terug op de website alsook in het instituut. Door gebruik te maken van de diensten/online agenda/website van Sillueta stemt de klant/gebruiker in met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant.

Sillueta houdt zich steeds het recht om algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen kunnen ten allen tijden en gelden evenzeer ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

2. Een overeenkomst met Sillueta komt tot stand vanaf het maken van een afspraak of bij aankoop van producten. Afspraken kunnen telefonisch of via de online agenda gemaakt worden . Via een bevestigingsmail wordt deze effectief bevestigd en komt de overeenkomst tot stand  

Sillueta houdt zich het recht voor reeds ingeplande afspraken te vervroegen of te verlaten. De klant zal hiervan steeds op de hoogte gebracht worden. 

In geen enkel geval kan dit aanleiding geven tot enige vergoeding aan de klant.

3. Sillueta zal steeds naar best vermogen handelen volgens de vereiste normen, doch zullen er nooit garanties geboden worden aan de klant gezien deze niet kunnen gegeven worden. De klant is grotendeels verantwoordelijk voor het eindresultaat door het gegeven advies van Sillueta thuis correct toe te passen  

4. De klant betaalt een voorschot voor de geboekte afspraak/behandeling. Behalve behandelingen waarvoor geen voorschot gevraagd wordt. Bij het maken van een afspraak zal een betalingsverzoek instant via de online agenda verschijnen, bij een telefonische afspraak zal dit via e-mail volgen. Betaling van het voorschot dient te gebeuren binnen 7 dagen na het maken van de afspraak, indien de afspraak op latere termijn dan 7 dagen staat. Bij het boeken van een afspraak binnen de 7 dagen zal het voorschot binnen 24u betaald moeten worden. Bij gebreke aan betaling binnen de 24u uur (bij afspraken binnen de 7 dagen termijn), bij gebreke aan betaling na 7 dagen (bij een latere termijn) wordt de afspraak automatisch geannuleerd. De annulering zal telefonisch of via e-mail gemeld worden.

Aankoop van producten dienen instant betaald te worden bij bestelling, afhaling of aankoop ter plaatse  

Voorschotten worden door Sillueta ingehouden bij laattijdige annulaties of verplaatsingen. Voor alle behandelingen is een termijn van 48u van toepassing, behalve voor Cryolipolyse (deze dient 7 dagen op voorhand verplaatst of geannuleerd te worden)  

Voorschotten worden niet terugbetaald, u kan deze wel gebruiken om producten aan te kopen indien u de behandeling niet meer wenst te ondergaan  

Komt u niet opdagen (No-show) of annuleert u laattijdig dan heeft Sillueta het recht een annulatie kost aan te rekenen indien er geen voorschot werd gevraagd of betaald. Dit bedrag staat gelijkgesteld aan de volledige behandelkost. U ontvangt een betaal-uitnodiging via e-mail. Deze dient binnen 48u overgemaakt te worden. Indien dit niet gebeurt zullen verder stappen, extra kosten ten laste van de klant zijn  

5. Een afspraak kan geannuleerd of verplaatst worden, tot 48 uur voor de behandeling, behalve voor Cryolipolyse (dit is 7 dagen). Bij tijdige annulatie wordt uw voorschot mee verplaatst naar de volgende afspraak. Maakt u geen nieuwe afspraak dan kan u het voorschot gebruiken om producten aan te kopen of het voorschot vervalt. Voorschotten kunnen niet doorgegeven worden aan derden. U heeft dus steeds de optie bij tijdig annuleren: of het maken van een nieuwe afspraak of aankoop van producten (geldig tot 6 maand na tijdige annulatie)

Voorschotten blijven 12 maanden geldig na het boeken van een afspraak. In geen enkel geval zullen betaalde voorschotten worden terugbetaald.

6. De klant heeft is verplicht alle gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken aan Sillueta bij het aangaan van een overeenkomst (behandeling, afspraak, aankoop producten) .Sillueta is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door verkeerde informatieverstrekking en/of onvolledige gegevens door de klant.

De klant verbindt er zich toe tijdig aanwezig te zijn op de gemaakte afspraak. De klant brengt Sillueta ervan op de hoogte wanneer u niet tijdig aanwezig kan zijn. Indien u later komt , heeft Sillueta het recht de behandeling aan te passen of in te korten alsook de volledige totaalprijs van de behandeling aan te rekenen.

Indien de klant geen bericht geeft, niet komt op de gemaakte afspraak wordt de No-show regel toegepast. Het voorschot wordt ingehouden of u ontvangt een e-mail met de laattijdige annulatie kost die wordt aangerekend. Bij herhaaldelijke annulatie kan de klant door Sillueta geweigerd worden. 

7. Er wordt niet behandeld op personen die zwanger zijn (tenzij dit met Sillueta is overeengekomen)

8. Sillueta is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegebracht naar het salon.

11.Sillueta neemt de persoonlijke gegevens van de klant op via de online agenda en verwerkt deze in een klantenbestand. Sillueta behandelt deze gegevens volgens de toepasselijke Belgische privacy wetgeving.

12. Plasma behandelingen die worden uitgevoerd op Het adres van Sillueta vallen onder de verantwoordelijkheid van Davine Aerts (Sillubeau). Sillueta is hiervoor niet aansprakelijk. Enkel de cabine wordt ter beschikking gesteld aan Sillubeau (externe dienst). 

13. Medisch esthetische behandelingen bij Dr. Muyldermans vallen onder de verantwoordelijkheid en algemene voorwaarden van Dr. Muyldermans. Zij worden enkel op hetzelfde adres uitgevoerd maar vallen niet onder de naam of verantwoordelijkheid van Sillueta. Deze behandelingen zijn ten allen tijde eigendom van Surgiplast en worden enkel op de website en hetzelfde adres aangeboden.

15. Als  klant bent u ervan op de hoogte dat de huid na de behandeling een reactie kan geven. Sillueta draagt geen enkele aansprakelijkheid. Zeker niet wanneer er bijvoorbeeld door het gebruik van eigen producten of andere dan door Sillueta geadviseerde producten heeft gebruikt, of thuisadvies niet heeft opgevolgd, de klant de producten niet correct gebruikt, … Dit geldt zowel voor voeding als gelaat-lichaamsproducten.

16. Iedere klacht met betrekking tot deze diensten van Sillueta vervalt indien deze niet is geschied binnen de 7 dagen na de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft. Klachten dienen aangetekend te worden ingediend.

Sillueta bekijkt de klacht zo spoedig mogelijk de gegrondheid van de klacht. Indien een klacht over een behandeling gegrond is, zal Sillueta de behandeling opnieuw verrichten. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal het salon het aankoopbedrag van de producten geheel of gedeeltelijk terugbetalen of u ontvangt een nieuw product. Verder dan het opnieuw behandelen en/of het terugbetalen van het product gaat de aansprakelijkheid van Sillueta niet. Indirecte en/of bijkomende schade zal nooit vergoed worden.

16. Sillueta vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten op de website behalve de producten van Powerslim. De prijzen zijn incl. 21 % BTW voor diensten en cosmetische producten. Voor voeding is dit 6%.

17. Cadeaubonnen van Sillueta zijn 1 jaar geldig. Deze datum staat steeds vermeld op de cadeaubon. Cadeaubonnen staan op naam en kunnen niet doorgegeven worden. U kan deze gebruiken voor zowel diensten als producten. Bij het maken van een afspraak met een cadeaubon gelden dezelfde annulatie regels als bij het boeken van een afspraak. Bij laattijdig annuleren of verplaatsen vervalt de cadeaubon.

18. Het vredegerecht of de rechtbank van eerste aanleg is toepassing. Aansluiting kamer van koophandel is in België niet verplicht.

Het Belgisch recht is van toepassing.